Najciekawsze porady językowe
w wersji książkowej

www.poradniajęzykowa.pl
pod red. Katarzyny Wyrwas
autorzy: zespół językoznawców
z Uniwersytetu Śląskiego

Na książkę składa się ponad 450 ułożonych tematycznie porad językowych, będących odpowiedziami na najciekawsze pytania zadawane Internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego. Autorami porad są pracownicy naukowi Instytutu Języka Polskiego, a także kilkoro wyróżniających się studentów katowickiej polonistyki. Odpowiedzi podzielono na następujące kręgi tematyczne: ortografia – razem czy osobno? małą czy wielką literą?; interpunkcja; wymowa i akcentowanie; odmiana wyrazów pospolitych; odmiana i słowotwórstwo nazw własnych; słowotwórstwo; skróty i skrótowce; wyrazy obce; historia języka polskiego; etymologia; składnia; frazeologia; regionalizmy; etykieta językowa.

Pierwsze recenzje znanych językoznawców!

„Całe dokonanie, zwane skromnie skryptem, jest w moim odczuciu – w skali kraju – jednym z najważniejszych przedsięwzięć wydawniczych w zakresie kultury języka, idealnie łączącym prosty, jasny, łatwy w odbiorze styl popularnonaukowy z poziomem wiedzy językowej najwyższej merytorycznie próby. Poszczególne wywody czytałem z ogromną satysfakcją intelektualną, w poczuciu metodologicznej i merytorycznej zgodności z autorami. Książka ta może być bezcenną pomocą dydaktyczną na wszystkich kierunkach polonistycznych kraju, także pasjonującą lekturą dla osób interesujących się historią i współczesnością polszczyzny.”

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jana Miodka

„Książka ma szansę stać się kolejnym (cennym) źródłem wiedzy o języku ojczystym, a głównie o jego kulturze i poprawności. Czytelnik otrzymuje obszerne kompendium wiedzy o podsystemach języka polskiego, jego odmianach, nowych zjawiskach leksykalnych i pragmatycznych. Publikacja […] przekazuje – w sposób komunikatywny i atrakcyjny – ważne treści z różnych dziedzin językoznawstwa teoretycznego, normatywnego i pragmatycznego.”

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jerzego Podrackiego

Spis treści

I. Bajerowa, Ci biedni językoznawcy, czyli kłopoty z kulturą języka
E. Polański, Zamiast wstępu
Kilka słów o Poradni Językowej IJP
Noty o autorach odpowiedzi
Symbole i skróty

Rozdział I. Naprawdę i na pewno, czyli razem czy osobno?
Rozdział II. Mejl i interfejs, czyli jak to zapisać?
Rozdział III. Ulubione lewisy wyprane w proszku „Persil”, czyli wielkie i małe litery
Rozdział IV. Najlepszy efekt osiągniesz, stosując lek codziennie, czyli o interpunkcji
Rozdział V. Dzisiej(!) o Pegenige, czyli o kłopotach z wymową
Rozdział VI. Mamy w biurze pięć radiów, czyli o odmianie wyrazów
Rozdział VII. Spotkali Jana Jastrząba, czyli jak odmieniamy imiona i nazwiska
Rozdział VIII. Pojechał do Tych ze szczecinczanką, czyli o problemach z nazwami miejscowymi
Rozdział IX. Tysiąc jeden drobiazgów, czyli o kłopotliwych liczebnikach
Rozdział X. Wsie(!) jaja, czyli jak powstają nowe słowa
Rozdział XI. CEPiK i PUPiK, czyli o skrótowcach
Rozdział XII. Będąc młodą lekarką, przyszedł do mię pacjent, czyli o składni
Rozdział XIII. Jak drzewiej bywało, czyli o historii naszego języka
Rozdział XIV. O czym myśli myśliwy, czyli o pochodzeniu słów (etymologii)
Rozdział XV. Webmaster był krakerem, czyli o wyrazach obcych
Rozdział XVI. Był moim przedstryjcem, czyli o znaczeniu wyrazów
Rozdział XVII. Tłuc się jak marek po piekle, czyli w piekle frazeologii
Rozdział XVIII. Wchódź, weźmiem ostrzówkę, czyli o regionalizmach
Rozdział XIX. Pani sędzia z psycholożką, czyli jak mówimy o kobietach
Rozdział XX. Mają Państwo możliwość, czyli zawiłości grzeczności

Bibliografia
Słowniczek terminów
Indeks terminów
Indeks

www.poradniajezykowa.pl